Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 4 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

Informatieplicht energiebesparing

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp MVO PRO nieuws
Gepubliceerd op

maart 25, 2022

De Wet milieubeheer en de energiebesparingsplicht bestaan al sinds het jaar 1993. Deze wet heeft de oude “Hinderwet” vervangen. Het is niet dezelfde wet in een nieuw jasje, maar het betreft wel het zelfde onderwerp.

De informatieplicht energiebesparing is vanaf 1 juli 2019 van kracht. Deze is ingevoerd, omdat eerdere inspanningen van de overheid om bedrijven energie te laten besparen onvoldoende bleken te zijn. Dankzij de informatieplicht is er een striktere handhaving en toepassing van de energiebesparingsverplichting mogelijk. Na de eerste datum op 1 juli 2019 moet er iedere vier jaar een nieuwe melding worden gedaan. Hierdoor is het verstandig voor bedrijven om constant energiebesparende maatregelen door te voeren.

Rapporteren

Bedrijven zijn door de informatieplicht energiebesparing verplicht om aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De autoriteiten gebruiken het rapport om te controleren of bedrijven zich aan de energiebesparingsplicht hebben gehouden

Valt uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had u uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van het RVO moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Iedere vier jaar moet er een nieuwe rapportage worden gedaan. Hierdoor zullen de meeste bedrijven die in 2019 meteen hebben gerapporteerd weer in 2023 opnieuw rapporteren.

Naast deze informatieplicht en energiebesparingsplicht kan het ook zo zijn dat uw onderneming een energie-auditplicht heeft. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal medewerkers, de omzet en het balanstotaal. Gelukkig heeft de overheid een handige tool gemaakt om te achterhalen of je moet voldoen aan deze plicht. Deze tool heet de Wetchecker energiebesparing. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven.

informatieplicht energiebesparing

Erkende maatregelen energiebesparing

Per bedrijfstak is er een lijst met erkende maatregelen energiebesparing. Deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven of instellingen zijn niet verplicht deze maatregelen te nemen. Maar als alle voor de sector toepasselijk maatregelen zijn uitgevoerd, wordt er in ieder geval aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voldaan. De erkende maatregelenlijsten worden regelmatig geëvalueerd en aangepast. De overheid heeft een handige kennisbank gemaakt van interessante energiebesparende maatregelen.

Afwijken van de erkende maatregelen?

Het is mogelijk om af te wijken van de erkende maatregelen. Indien er een alternatieve maatregel wordt getroffen, moet deze gemotiveerd worden en wordt deze vergeleken met een erkende maatregel. De alternatieve maatregel moet op zijn minst een gelijkwaardig energiebesparend effect behalen.

De autoriteiten bepalen aan de hand van de onderbouwing en motivering of er voldaan wordt aan de energiebesparingsplicht wanneer er wordt afgeweken van de Erkende Maatregelen. De uitgebreide motivering geldt alleen voor alternatieve maatregelen. Een tekort aan financiële middelen is geen argument voor het niet nemen van een maatregel met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze maatregelen zijn vaak kostenneutraal te nemen, zoals LED-verlichting. De terugverdientijd van steeds meer maatregelen zijn korter dan vijf jaar. Hierdoor zullen na verloop van tijd steeds meer maatregelen moeten worden doorgevoerd om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing.

Verandering in 2021

Het inloggen op de website van overheid wat betreft de informatieplicht energiebesparing is veranderd. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+ nodig. Veel ondernemers hebben momenteel niet dit betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging. Het is verstandig om deze op tijd aan te passen en te zorgen voor een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging, aangezien de aanschaftijd 2 weken betreft. U kunt op deze website de eHerkenning aanvragen.

Informatieplicht energiebesparing met MVOPro

De informatieplicht energiebesparing omvat op hoofdlijnen:

MVOPro helpt bedrijven en instellingen met de informatieplicht. Wilt u graag meer hierover weten? Neem gerust contact met ons op via info@mvopro.nl of telefonisch op 040-7600760.