Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00
Tot 75% energiekosten besparen met LED               Zonnepanelen binnen 4 jaar terugverdiend             Garantie op zonnepanelen 12 tot 30 jaar 

Wat houdt de verplichting tot energiebesparing in voor bedrijven?

Schrijver

MVO Pro

Onderwerp Duurzaamheid
Gepubliceerd op

augustus 14, 2018

Hieronder staat uitgelegd wat de verplichting tot energiebesparing voor bedrijven betekent:

Laatstgenoemde betreft een convenant en is niet verplicht volgens de wet. 

Wet milieubeheer en verplichting tot energiebesparing

Als het energieverbruik van uw gebouw hoger is dan 25.000m3 gas per jaar of 50.000 kWh per jaar bent u volgens de Wet milieubeheer (Wm) verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Door het uitvoeren van maatregelen uit de Erkende maatregelenlijsten (EML) kunt u voldoen aan deze verplichting. Het EBS staat sinds 2018 in zes erkende maatregelenlijsten: (1) gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, (2) kantoren, (3) onderwijsinstellingen, (4) sport en recreatie, (5) hotels en restaurants en (6) de detailhandel. Met het gebruik van het EBS kunt u het bevoegd gezag laten zien dat u voldoet aan de wet milieubeheer.

Omdat het voor bedrijven vaak lastig is om in te schatten welke maatregelen een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder zijn de erkende maatregelen ontwikkeld door de Rijksoverheid in overleg met het bedrijfsleven. Op Energiebesparing en Winst kunt u de erkende maatregelen voor uw branche en nadere informatie vinden. Onder de publicaties zijn de infographics van de erkende maatregelen voor een aantal branches opgenomen. Voert u alle branche specifieke maatregelen uit dan voldoet uw bedrijf in ieder geval aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. U bespaart energie en benut het economisch voordeel. Zo haalt u de verplichting tot energiebesparing.

Bij vergunningsplichtige inrichtingen (type C) wordt het toezicht vanzelfsprekend gebaseerd op de eisen uit de vergunning. De basis voor energiebesparingseisen in de omgevingsvergunning ligt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), hoofdstuk 5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

European Energy-Efficiency Directive

De in juli 2015 ingevoerde European Energy-Efficiency Directive  schrijft voor dat grote ondernemingen met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van tenminste € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, eens in de vier jaar een energie-audit moeten uitvoeren. De energie-audit geeft informatie over het energiegebruiksprofiel van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en meetbaar te maken.

Voor veel ondernemingen geldt de auditplicht niet, omdat zij al standaard een soortgelijk onderzoek uitvoeren, zoals bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) of bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieumanagementsysteem. Ook kunnen bedrijven (gedeeltelijk) vrijstelling krijgen wanneer zij op een alternatieve wijze invulling geven aan de auditplicht, zoals door middel van een duurzaam keurmerk. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt informatie beschikbaar dat een heldere weergave geeft van de systematiek en van het toetsingskader, zoals een format voor het audit verslag.

Bouwbesluit

Ook in de bouwregelgeving vindt u eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken echter gedeeltelijk af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf al in de initiatieffase contact op te nemen met het bevoegd gezag voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf niet voldoet aan de eisen van de Wet milieubeheer.

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

De overheid heeft met een groot aantal sectoren en bedrijven meerjarenafspraken voor de verbetering van de energie-efficiëntie. Met het MEE-convenant (voor ETS-bedrijven) en het MJA3-convenant (voor niet-ETS-bedrijven) dragen de bedrijven bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020, alsmede de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord.

Uw vragen of opmerkingen rond het onderwerp energie kunt u mailen naar info@mvopro.nl. Kijk op onze website voor onze werkwijze en wat we voor u en uw bedrijf kunnen betekenen.