Openingstijden: Ma - Vrij: 9:00 - 16:00

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht over het verlenen van diensten op het gebied van softwareontwikkeling en consultancy op het terrein van data science en aanverwante oplossingen in de breedste zin van het woord door Mvopro, vennootschap onder firma gevestigd te Eindhoven, inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Eindhoven 65295722:  Hierna aan te duiden met “Mvopro”.
 1. Een opdrachtgever van Mvopro zal in het navolgende worden aangeduid als “wederpartij”. Mvopro en wederpartij, worden hierna indien gezamenlijk bedoeld aangeduid met “partijen”.
 1. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax, Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 1. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Mvopro te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen en dergelijke. Alle documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks en dergelijke.
 1. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) informatie die door Mvopro en/of wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Mvopro en wederpartij. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, zullen partijen in overleg treden om te komen tot een vervangende bepaling, en zal voor wat tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Als enige bepaling van deze voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent is met het bepaalde in enige door Mvopro gedane aanbieding of enige tussen partijen gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 1. Onder de algemene voorwaarden worden deze algemene voorwaarden verstaan, maar ook de Privacyverklaring en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van Mvopro. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit een overeenkomst, waar deze voorwaarden op van toepassing zijn, voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
 1. Mvopro sluit de werking van artikel 404 (dat houdt in dat Mvopro werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat de wederpartij daar bezwaar tegen kan maken), 407 lid 2 (dat houdt in dat Mvopro alleen aansprakelijk is voor wat zij zelf doet en niet voor dat wat een ander doet) en artikel 409 (bij overlijden van degenen achter Mvopro, zijn diens erfgenamen niet verantwoordelijk voor afronden van de opdracht) van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek uit.
 1. Als Mvopro deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Mvopro hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

 • Ieder aanbod en elke offerte van Mvopro is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Mvopro het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Mvopro niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 • Als het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Mvopro het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 • Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Omschrijvingen van de werkzaamheden of dienstverlening in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Mvopro zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 • Mvopro heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Mvopro de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming (duur)overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Mvopro heeft geaccepteerd, ook als deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand als Mvopro schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 • De algemene voorwaarden van Mvopro , samen met de Service- en licentieovereenkomst, het Privacy beleid, de door Mvopro per E-mail bevestigde afspraken en de betalingsinstructies, zijn de overeenkomst die een wederpartij met Mvopro aangaat. Geen enkele andere voorwaarde zal een gedeelte vormen van de overeenkomst. In het geval dat er een conflict tussen deze algemene voorwaarden en een andere bepaling, bijvoorbeeld iets wat op de website vermeld staat, ontstaat, overheersen de algemene voorwaarden van Mvopro .
 • Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden of leveren van diensten zoals een abonnement (hierna te noemen: “duurovereenkomsten”) aangegaan voor de periode van 12 maanden.
 • Na afloop van de in het vorige lid van dit artikel vermelde termijn wordt de duurovereenkomst telkens voor periode 12 maanden stilzwijgend verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeengekomen termijn schriftelijk heeft opgezegd.
 • In de tussen partijen overeen te komen duurovereenkomsten zal in ieder geval worden vastgelegd:
 • De periodiek verschuldigde vergoeding, waar deze op is gebaseerd en de termijn(en) van betaling;
 • Een specificatie van de te verrichten werkzaamheden of te verlenen diensten
 • Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
 • De tussen Mvopro en de wederpartij gesloten overeenkomst geeft aan Mvopro een inspanningsverplichting de overeengekomen werkzaamheden of diensten naar beste kunnen en met inachtneming van de van overheidswege gegeven voorschriften uit te voeren.

Artikel 4: Vergoeding, kosten en declaratie

 • Het bedrag dat als vergoeding bij de wederpartij in rekening wordt gebracht berekend volgens het dienstenprijs index. Het jaarbedrag word na 14 dagen na tekenen geïncasseerd of uit gefactureerd.
 • De door Mvopro gehanteerde abonnementen worden elk jaar geïncasseerd
 • De opvolgende betalingen worden gedaan in januari en juli. Word u lid in Q1 en Q2, dan is de 2de betaling het jaar erop in januari. Klanten Q3 en Q4 worden voor de 2de betaling in juli van het opvolgende jaar gedaan. Daarna gewoon een keer per jaar
 • Bij spoedopdrachten of als de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Mvopro het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
 • Als er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Mvopro bindend.
 • Voor een duurovereenkomst kan een vaste vergoeding worden overeengekomen, dan wel een vergoeding gebaseerd op gebruik. In de duurovereenkomst zal een en ander aangegeven worden, waarbij de verschuldigde vergoeding door Mvopro volgen hetgeen partijen hierover hebben afgesproken periodiek aan de wederpartij in rekening zal worden gebracht. Bij een duurovereenkomst met betrekking tot een SaaS-dienst, zal voorafgaand aan elk kwartaal op basis van het verbruik van de wederpartij een factuur worden gezonden. Als partijen geen afspraken hebben gemaakt over periodieke facturering, zal de vergoeding voor de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen dienstverlening na afloop van de opdracht door Mvopro aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 • Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Mvopro (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen of valutaschommelingen, heeft Mvopro het recht de overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen
 • Bij duurovereenkomsten heeft Mvopro het recht om jaarlijks een reguliere tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Mvopro zal de wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

Artikel 5: Inschakeling derden

 • Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mvopro het recht bepaalde werkzaamheden of diensten door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Mvopro .
 • Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die Mvopro met een zelfstandige derde aangaat, contracteert Mvopro alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, in de zin van artikel 7:400 BW. Mvopro zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst neergelegd.
 • Mvopro kiest ervoor om in voorkomende gevallen bij aangaan van overeenkomsten met zelfstandige derden, de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe voor zo ver niet afdoende door middel van deze voorwaarden al wordt uitgesloten, om dit in een nader overeen te komen overeenkomst uitdrukkelijk overeen te komen en deze slechts te ondertekenen voordat uitbetaling naar aanleiding van de opdracht plaatsvindt.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 • De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
 1. Hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Mvopro gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
 • Eventuele door de wederpartij aan Mvopro verstrekte informatiedragers, bestanden

e.d. vrij zijn van virussen en defecten;

 • Mvopro tijdig wordt geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de organisatie van de wederpartij die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht;
 • De ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig voorafgaand aan het starten van de werkzaamheden, dan wel de levering van diensten aan Mvopro ter beschikking worden gesteld
 • Mvopro indien aan de orde op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, als deze bij de wederpartij is. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
 • De door wederpartij ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Mvopro hierdoor niet wordt belemmerd bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Mvopro vrije toegang heeft tot alle door Mvopro als noodzakelijk aangeduide ruimten;
 • Op de locatie van de wederpartij dan wel de door hem aangewezen locatie, waar Mvopro en/of de door Mvopro ingeschakelde derden de overeengekomen werkzaamheden of dienstverlening dienen uit te voeren, dienen de door Mvopro en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hieraan voor Mvopro of ingeschakelde derden kosten zijn verbonden.
 • De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Mvopro voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 • Als de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Mvopro het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 • Als de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Mvopro nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Mvopro om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat ervoor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 • De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 • Het is Mvopro te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen en dergelijke te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of Mvopro hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
 • De wijze waarop Mvopro omgaat met verzamelde gegevens is neergelegd in een privacy beleid. De daarin genoemde informatie wordt uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dat beleid.

Artikel 8: Verplichtingen van Mvopro

 • De voor de werkzaamheden of dienstverlening in te zetten medewerker(s) wordt (worden) door Mvopro gekozen enerzijds aan de hand van het bij Mvopro bekende kennisniveau en de vaardigheden van de beschikbare in te zetten medewerker(s) en anderzijds aan de hand van de door de wederpartij aan Mvopro verstrekte informatie met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden, de vereiste kwaliteiten en competenties van de in te zetten medewerker(s) en dergelijke.
 • Mvopro zal de relevante persoonsinformatie over de medewerker(s) voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking stellen. Desgevraagd zal Mvopro aan de wederpartij een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de medewerker ter beschikking stellen. Een en ander, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
 • De wederpartij zal alle persoonlijke informatie van de hem terbeschikkinggestelde medewerker(s) vertrouwelijk behandelen, in ieder geval in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd zal de wederpartij alle verkregen of verzamelde of verwerkte informatie onverwijld vernietigen, tenzij uit voornoemde wet- en regelgeving een bewaarplicht voortvloeit.

Door de wederpartij verzochte informatie over de medewerker(s) of door de wederpartij aan de medewerker(s) gestelde eisen die niet functie gerelateerd zijn en ook anderszins niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen door Mvopro niet gehonoreerd worden.

 • Mvopro zal de medewerker(s) verplichten de bij de wederpartij geldende huisregels na te leven.

Artikel 9: Levering, leveringstermijnen

 • De overeengekomen datum/data of tijdstip(pen) waarop de diensten moeten worden geleverd zal/zullen door Mvopro – met uitzondering van overmacht situaties – strikt worden nageleefd.
 • Overeengekomen data en tijdstippen waarop andere prestaties dan de in het vorige lid van dit artikel bedoeld moeten worden geleverd, zullen door Mvopro zo nauwkeurig mogelijk worden nageleefd. Geringe overschrijdingen kunnen nimmer leiden tot enige vorm van schadevergoeding. Als Mvopro haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient zij daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Bij uitvoering van de overeenkomst in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Mvopro per transactie worden gefactureerd.
 • Als het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie op de overeengekomen wijze aan de wederpartij te leveren, zal Mvopro de wederpartij hier uitdrukkelijk schriftelijk op wijzen. De wederpartij moet Mvopro binnen een door Mvopro te stellen termijn na deze kennisgeving in staat stellen deze of een vergelijkbare prestatie alsnog te leveren.
 • Als de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Mvopro heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hieruit voor Mvopro een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Mvopro alsnog nakoming te vorderen.

Artikel 10: Voortgang, uitvoering, overeenkomst

 1. Mvopro kan niet eerder worden verplicht om met de levering van de diensten of de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor benodigde informatie in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit- of termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
  1. Mvopro is gehouden de overeenkomst op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren volgens de hiervoor in redelijkheid in haar branche geldende normen.
 1. Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Mvopro niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – door onvolledige ter beschikkingstelling van informatie of anderszins, is Mvopro gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Bij overeenkomsten is Mvopro nimmer gehouden tot het breken van werkstakingen, het op enigerlei betrokken raken of ondersteuning bieden bij politieke of daarmee in redelijkheid gelijk te stellen geschillen noch tot het betrokken raken bij of ondersteuning bieden bij geschillen tussen de wederpartij en (één of meer) derden.
 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst of een specifieke opdracht blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Mvopro niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, zal Mvopro met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst of opdracht zodanig dat de uitvoering hiervan wel mogelijk zal zijn. Mvopro zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen die een wijziging heeft voor de overeengekomen prijzen of tarieven en/of de overeengekomen levertermijnen. Een en ander, met uitzondering van wanneer uitvoering van de overeenkomst of opdracht ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn Mvopro heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door Mvopro verrichte werkzaamheden of geleverde diensten.
 1. Alle onkosten welke door Mvopro in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van wederpartij.
 1. Als, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende of extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal Mvopro de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij ook vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen Mvopro en de wederpartij overeengekomen te worden.
 1. Als de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de gesloten overeenkomst voortvloeiend, is hij zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist in gebreke. In dat geval heeft Mvopro het recht om de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Mvopro als gevolg van deze beëindiging van de opdracht geleden en te lijden schade en vrijwaart Mvopro voor alle aanspraken van derden die hieruit (kunnen) voortvloeien.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten over (een onderdeel van) de verrichte werkzaamheden of geleverde diensten door Mvopro , dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na ontdekking of zo spoedig mogelijk nadat deze zich voordoen aan Mvopro te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Mvopro . Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Klachten dienen in ieder geval binnen 14 dagen na afloop van de werkzaamheden of dienstverlening schriftelijk aan Mvopro te worden gemeld.
 1. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.
 1. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft Mvopro het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.
 1. Mvopro dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. De wederpartij is gehouden hiertoe in ieder geval alle voor de klacht relevante informatie aan Mvopro te verstrekken en Mvopro indien nodig toegang te verschaffen tot de locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.
 1. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 1. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van de door Mvopro verleende diensten of verrichte werkzaamheden ingeval de wederpartij de door Mvopro in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid gegeven aanwijzingen, instructies en adviezen niet heeft opgevolgd.
 1. Bij een terechte klacht, zal Mvopro – naar haar keuze en voor zover dit mogelijk is – kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Mvopro gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Mvopro geen enkele aansprakelijkheid.
 1. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Mvopro alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Mvopro voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 1. Als Mvopro aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Mvopro altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Als de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Mvopro gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Mvopro beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde diensten of de verrichte werkzaamheden.
 1. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van Mvopro beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding als de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Mvopro gesloten verzekering valt.
 1. De wederpartij moet Mvopro uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 1. Als Mvopro zijn werkzaamheden moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is Mvopro niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 1. Mvopro is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op eventuele toepasselijke garanties als de schade is ontstaan:
 1. Door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Mvopro verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
 • Door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
 • Als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Mvopro adviseerde of gebruikelijk is;
 • Door Mvopro ingeschakelde derden, waaronder begrepen onderaannemers, als deze door opzet of bewuste roekeloosheid schade veroorzaken.
 1. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Mvopro uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Mvopro of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Mvopro de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden tegenover de wederpartij.

Artikel 13: Vervanging van medewerkers en/of ingeschakelde derden

 1. Mvopro kan een ingezette medewerker en/of een door Mvopro ingeschakelde derde te allen tijde vervangen in overleg met de wederpartij.
 1. Als de medewerker en/of derde – om welke reden dan ook – niet of niet langer beschikbaar is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, zal Mvopro zich inspannen om deze zo spoedig mogelijk door een andere, zoveel mogelijk gelijkwaardige, medewerker en/of derde te vervangen.
 1. Bij tijdelijke verhindering van de medewerker en/of derde wordt door partijen in onderling overleg bepaald of, wanneer en hoe de werkzaamheden van de verhinderde medewerker en/of derde zullen worden uitgevoerd.
 1. Mvopro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – van welke aard dan ook – voor (eventuele) directe dan wel indirecte schade ontstaan ten gevolge van een vervanging.
 1. Als door een medewerker en/of derde in strijd met de bij de wederpartij gebruikelijke huisregels is gehandeld dan wel op enige andere wijze het vertrouwen van de wederpartij is geschonden, zal direct overleg plaatsvinden tussen de wederpartij en Mvopro , zodat Mvopro adequate maatregelen kan nemen.

Artikel 14: Betaling

 1. Mvopro heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 1. Betaling van een factuur van Mvopro moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast als de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 1. Als een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, verkeerd de wederpartij, zonder dat een aparte ingebrekestelling nodig is, in verzuim. De wederpartij is direct aan Mvopro een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom, vanaf de datum van het verzuim. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 1. Mvopro kan wederpartij een herinnering en/of aanmaning sturen, welke beiden als een laatste sommatie aangemerkt dienen te worden. Kosten van een herinnering en/of aanmaning, bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van wederpartij.
 1. Mvopro is bevoegd de vordering direct na het in verzuim zijn van de wederpartij uit handen te geven. In dat geval is wederpartij naast het verschuldigde totale bedrag van de factuur, de wettelijke rente en eventuele kosten voor herinnering en/of aanmaning ook de door Mvopro te maken buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke (proces)kosten dient te betalen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 1. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Mvopro het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Mvopro eveneens als zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 1. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Mvopro eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 1. De wederpartij mag de vorderingen van Mvopro niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Mvopro heeft. Dit geldt eveneens als de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 1. Als er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Mvopro de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft Mvopro het recht haar dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de wederpartij op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 15: Retentierecht

 1. Mvopro heeft het recht de teruggave van de door de wederpartij aan Mvopro verstrekte documenten en of andere goederen die Mvopro in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake van voornoemde overeenkomst heeft betaald.
 1. Mvopro is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

 1. Op alle door Mvopro ontwikkelde software dan wel door Mvopro gebruikte of uitgegeven documenten of materialen berust het intellectueel eigendom bij Mvopro tenzij een andere rechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 1. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mvopro mogen gebruikte documenten of materialen worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.
 1. Ook het auteursrecht op offertes, voorstellen, rapporten en dergelijke voortvloeiend uit werkzaamheden van Mvopro berust bij Mvopro .
 1. Iedere inbreuk op een in dit artikel genoemd goed, product of dienst waarop een recht van Mvopro rust, leidt tot een verbeurte van een boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en daarnaast een bedrag van € 1.500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Mvopro , waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Mvopro heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  1. (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  1. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  1. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  1. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaard

Artikel 18: Annulering, opschorting

 1. Als de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Mvopro een door Mvopro nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Mvopro gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Mvopro heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Als de wederpartij een geplande afspraak minder dan 48 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft Mvopro in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.
 1. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Mvopro voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 1. Mvopro heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 1. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Mvopro deze bij de wederpartij in rekening brengen. Mvopro mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen.
 1. Als de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft Mvopro het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Als de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Mvopro vergoeden.

Artikel 19: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Mvopro , heeft Mvopro het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Onder overmacht aan de zijde van Mvopro wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Mvopro , van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Mvopro , waardoor Mvopro niet, vertraagd of slechts in aangepaste vorm haar verplichtingen kan nakomen.
 1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Mvopro zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, waaronder tevens vallen de door de overheid, in de breedste zin des woords, getroffen maatregelen ingevolge een (gezondheids)calamiteit, stakingen binnen de

organisatie van Mvopro en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, e.d. evenals door ongevallen, wegblokkades, weersomstandigheden, e.d. ontstane transport- en vervoersproblemen.

 1. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen tegenover Mvopro tot aan dat moment nakomen.

Artikel 20: toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • Op de tussen Mvopro en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Een vertraging in het gebruik maken van de rechten door Mvopro , die voortvloeien uit een overeenkomst of deze voorwaarden zal niet worden beschouwd alsof Mvopro afstand heeft gedaan van deze rechten tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk is vermeld door Mvopro .
 • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Mvopro is gevestigd, zij het dat Mvopro altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. Mvopro zal pas een beroep op de rechter doen nadat Mvopro zich heeft ingespannen om met wederpartij een geschil in onderling overleg te beslechten. Ditzelfde wordt verwacht van wederpartij.
 • Als de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Mvopro het recht ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
 • Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Mvopro . Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen.